Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

2 lipca, 2021

Rozwiązania zaproponowane w projekcie przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wicepremiera Piotra Glińskiego, wprowadzają jednolite procedury dotyczące sprawozdawczości organizacji pozarządowych a także istotne uproszczenia w tym zakresie.

 

Celami projektowanej ustawy są:

  • Stworzenie systemu służącego do składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe.
  • Zapewnienie jawności i przejrzystości sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
  • Wprowadzenie jednolitych form i obowiązków sprawozdawczych dla różnych form podmiotowości prawnej organizacji pozarządowych.

 

Nowe zasady składania sprawozdań

Projekt ustawy określa zasady składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, podmioty te, w zależności od spełniania warunków określonych projektowaną ustawą, będą zobowiązane do składania sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności. Założenia projektu ustawy przewidują, że zasady sprawozdawczości dla konkretnej organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego zależeć będą od ich rocznych przychodów. Zwolnione z tego obowiązku będą organizacje pozarządowe, których przychód z działalności za rok poprzedzający złożenie sprawozdania pochodził wyłącznie ze składek członkowskich i nie przekroczył 10 000 zł. Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na postulaty organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, którzy zwracają uwagę, że istniejące obowiązki sprawozdawcze są różne dla różnych typów organizacji pozarządowych, co nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Warto podkreślić, że nowe rozwiązania ograniczą obowiązujące obciążenia biurokratyczne i finansowe. Aż 95% polskich organizacji będzie mogło znacząco zmniejszyć koszty obsługi księgowej oraz efektywniej skupić się na realizacji misji statutowej. W przypadku OPP 85% organizacji z budżetami do 1 miliona zł będzie mogło składać sprawozdanie uproszczone w bazie sprawozdań prowadzonej w taki sposób, jak obecnie.

 

Przejrzyste zasady dotyczące finansowania organizacji

Projektowana ustawa przewiduje, że organizacje pozarządowe będą przekazywać m. in. informacje o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności, co wynika z potrzeby zapewnienia jawności i przejrzystości finansowania organizacji pozarządowych. Wartość i ważność tego postulatu została dostrzeżona przez same organizacje pozarządowe, które sformułowały go już na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996 r.

 

Jednolity system sprawozdawczości

Nowością będzie również sam system sprawozdawczości, który będzie miał na celu zebranie w jednym miejscu, w formie elektronicznej i ujednoliconej informacji składanych przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego w ramach już składanych sprawozdań rocznych. Planuje się, że składane dokumenty będą gromadzone w bazie prowadzonej przez NIW-CRSO, który będzie odpowiadał za proces dostarczania tych dokumentów uprawnionym podmiotom (Szef KAS, KRS, GUS, minister nadzorujący fundację). W związku z tym dokumenty zamieszczane w bazie będą miały charakter publiczny i ogólnodostępny.

 

Podwyższenie progu uprawniającego do UEPIK

Zaproponowany projekt ustawy nowelizuje również art. 10a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez podwyższenie do 1 mln zł progu przychodów organizacji pozarządowej uprawniającego do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, co znacząco uprości biurokratyczne obciążenia organizacji, w tym zmniejszy wydatki administracyjne na obsługę księgową organizacji.
Potencjalne uwagi do projektu ustawy można zgłaszać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl, w tym również w wersji edytowalnej.

Więcej informacji na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601