Rządowy Program NOWEFIO, edycja 2022 – wyniki konkursu

27 maja, 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach konkursu złożono 2106 ofert, do dofinansowania zakwalifikowano 389 najwyżej ocenionych ofert.

 

 

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2022 NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 389 ofert, w tym:

  • w Priorytecie 2: 281 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 98,5;
  • w Priorytecie 3: 68 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 95;
  • w Priorytecie 4: 40 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 93.

 

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2022 pomiędzy priorytetami:

 

2 Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 52 947 000,00 zł
3 Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 14 428 000,00 zł
4 Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich 14 598 000,00 zł

 

W celu wykorzystania środków dostępnych a ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

 

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2 – po wyczerpaniu alokacji na rok 2023 oraz 2024 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2022. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.