Seminarium nt. kapitałów żelaznych – RELACJA

14 lipca, 2022

Już po raz trzeci Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zorganizował seminarium nt. kapitałów żelaznych. Spotkanie odbyło się 14 lipca w Warszawie.

 

Na spotkanie przybyli beneficjenci Priorytetu 2 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, (PROO 2a), przedstawiciele organizacji, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, a także osoby zainteresowane tematyką budowy kapitałów żelaznych w organizacjach pozarządowych.

 

Zebranych gości przywitał Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, który na wstępie poinformował, że pierwszych 24 beneficjentów PROO 2a w tym roku zakończy realizację swoich trzyletnich projektów. Zwrócił się przy tym bezpośrednio do beneficjentów pierwszej edycji PROO 2a, mówiąc:

– Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie działania Państwo podjęli, z jakimi skutkami, jakiego rodzaju strategie budowy kapitału żelaznego Państwo przyjęli i w oparciu, o jakie aktywa będą Państwo chcieli budować przyszłość Waszego kapitału żelaznego.

 

Dyrektor NIW-CRSO przypomniał też główne założenia PROO 2a:

 

– Mówiąc językiem marketingowym: PROO 2a to najbardziej innowacyjny produkt grantowy w portfolio Narodowego Instytutu Wolności, ponieważ środki, które są przeznaczone na tworzenie, wspieranie i działania kontynuujące budowanie kapitałów żelaznych nie służą bezpośrednio realizacji celów społecznych. Nie służą bezpośrednio beneficjentom w społecznościach lokalnych i nie zaczną „pracować” już teraz.
W tej fazie projektów są to środki na wzmocnienie organizacji i przygotowanie jej do budowy niezniszczalnych, trwających latami aktywów, które dopiero w przyszłości, nawet bardzo dalekiej, mogą zacząć przynosić bezpośredni skutek w społecznościach lokalnych. Zaczną one tworzyć nową rzeczywistość w oparciu o to, co teraz uda się zakumulować.

 

W tym miejscu dyrektor przywołał przykład tworzenia w latach 90. fundacji lokalnych w Polsce. Na wzór amerykański łączono wiele małych aktywów pochodzących z wielu małych organizacji w jedno duże, które jest pomnażane, inwestowane i z czasem zaczyna przynosić spektakularne efekty społeczne. Wzorem takiego modelu budowania kapitału żelaznego jest fundacja lokalna z Cleveland, która zaczynając w 1914 r. z niewielkimi środkami finansowymi, współcześnie obraca setkami milionów dolarów w ciągu roku.

 

Dalej Wojciech Kaczmarczyk tłumaczył, że istnieją różne sposoby budowania kapitałów żelaznych. Mogą to być inwestycje w nieruchomości lub w instrumenty finansowe. Istotne, aby dostarczyć najlepszą, najbardziej adekwatną do potrzeb wiedzę np. o bezpiecznym inwestowaniu. W tym celu NIW-CRSO nawiązał współpracę z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, w ramach której planowane jest zorganizowanie warsztatów i spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych ze specjalistami z GPW, którzy będą doradzali, jak bezpiecznie i skutecznie zainwestować środki finansowe.

 

Kończąc swoją wypowiedź, Wojciech Kaczmarczyk podkreślił:

– Bardzo się cieszę, że tak dużo organizacji jest zainteresowanych takim sposobem inwestowania i budowania swojej stabilności finansowej. To też podkreśla perspektywiczne myślenie organizacji pozarządowych, nie tylko o tym, co jest dzisiaj i tutaj, ale też o tym, jak ta organizacja będzie wyglądała za kilka, kilkanaście lat, a nawet w perspektywie kilku pokoleń. Chcemy się temu przyglądać razem z Państwem. Chcemy razem z Państwem zaprojektować skuteczny instrument wsparcia.

Kolejnym punktem w programie seminarium był wykład ekspercki: „Zarządzanie kapitałem żelaznym”, skierowany bezpośrednio do organizacji pozarządowych, które korzystając ze wsparcia NIW-CRSO, przygotowują się do budowy własnych kapitałów żelaznych. Wygłosił go Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od ponad 30 lat związany z rynkiem kapitałowym.

 

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny pt. „Strategie marketingowe w NGO – sukcesy i porażki”, moderowany przez Stefana Kołuckiego, Kierownika Biura Programów Horyzontalnych w NIW-CRSO. Wzięli w nim udział: Dawid Nowak z Fundacji Koalicja dla Młodych; Agnieszka Węgrzyn z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych; Marta Jung z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza; Michał Twardosz ze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

 

Zaproszeni eksperci podzielili się doświadczeniem z zakresu różnych metod promowania organizacji, które przekładają się na późniejsze pozyskiwanie środków finansowych.
Dawid Nowak stwierdził, że punktem wyjścia dla każdego działania, w przypadku Fundacji Koalicja dla Młodych, jest diagnoza społeczności i jej potrzeb. Ważne jest również skonkretyzowanie działań, by łatwiej prezentować je w otoczeniu organizacji i w żadnym przypadku nie zrażać się niepowodzeniami, tylko mieć „otwartą głowę”, wyciągać wnioski i szukać rozwiązań.

 

Inną propozycję przedstawił Michał Twardosz. Według niego przepisem na sukces każdej organizacji jest kapitał ludzki, czyli wszystkie osoby, które współtworzą organizację i współdzielą jej wartości. Natomiast w kontekście kampanii wizerunkowych istotne jest wyodrębnienie kluczowych zakresów działalności i skupienie się właśnie na nich. Przedstawiciel Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce zachęcał również, aby zapraszać do współpracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mieć do nich zaufanie i nie obawiać się działania.

 

Podobną zasadę wskazała Marta Jung, która podkreśliła, że sukces organizacji zależy od pracy całego zespołu i konsekwentnego realizowania założonych planów. Dodała także, że należy zwracać się do stałych darczyńców, na bieżąco informować ich o postępie dzieła, które wspierają oraz być otwartym na otoczenie organizacji, ponieważ można tam znaleźć wiele osób, które są przychylne, chcą i mogą zaangażować się w realizację celu.

 

Do powyższych elementów, które wpływają na sukces organizacji i jej działań, Agnieszka Węgrzyn dodała pasję, zaangażowanie i tworzenie relacji, które polega na promowaniu organizacji współpracujących. Sieć powiązań pozwala na budowanie marki organizacji jako rozpoznawalnej i wiarygodnej. Prelegentka podkreśliła również praktyczny aspekt: „Należy słuchać odbiorców, angażować ich w działania oraz ewaluować swoje działania, gdyż strategia organizacji powinna być elastyczna” – dodała.

 

Ostatnim punktem programu seminarium było spotkanie sieciujące dla beneficjentów PROO 2a. W jego trakcie Agnieszka Płoska , ekspertka zajmująca się crowdfundingiem, opowiadała o alternatywnych formach finansowania przedsięwzięć.

 

Wydarzenie było transmitowane na stronie NIW-CRSO na Facebooku: https://tiny.pl/whm66
Dostępne jest również nagranie na kanale NIW-CRSO na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a7AnDswf9gI

Oprócz wymiaru informacyjnego i sieciującego spotkanie było także okazją do podsumowania realizacji programu PROO 2a. W dotychczasowych naborach złożono łącznie 448 wniosków, z czego 42 uzyskały dofinansowanie. Wizualizację tego zestawienia przedstawia poniższy wykres.

wykres ilustrujący liczbę wniosków złożonych i dofinansowanych

Z kolei wartość dotacji w poszczególnych edycjach programu przeznaczonych na dofinansowanie budowy kapitałów żelaznych w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:

wykres kołowy