Spotkanie koncepcyjne Rady NIW-CRSO

27 czerwca, 2024

Spotkanie Koncepcyjne Rady NIW

Strategiczne cele sektora organizacji pozarządowych, rola NIW-CRSO i obszary, które wymagają wsparcia, to tylko niektóre tematy, jakie zostały poruszone w trakcie spotkania koncepcyjnego Rady NIW-CRSO III kadencji. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Instytutu 25 czerwca 2024 roku.

Członkowie Rady pracowali nad różnymi dokumentami i opracowanymi strategiami, m.in. strategią dla trzeciego sektora, przygotowaną kilka lat temu przez szerokie grono organizacji pozarządowych. W pracach koncepcyjnych uwzględnione zostały doświadczenia i postulaty wszystkich członków i członkiń Rady NIW-CRSO.

 

Kolejne spotkanie Rady NIW-CRSO zaplanowano na 29 lipca 2024 roku.

 

Już we wrześniu planowane jest również kolejne otwarte spotkanie z Radą NIW-CRSO.

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW