Spotkanie online z członkami Rady NIW-CRSO III kadencji

31 maja, 2024

spotkanie online z członkami Rady NIW CRS

27 maja br. o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie online z członkami Rady NIW-CRSO. Wydarzenie było nie tylko okazją do podsumowania pracy i decyzji, które w ostatnich miesiącach zostały podjęte przez Radę, ale także zadawania pytań przez uczestników. W spotkaniu przygotowanym wspólnie z Piotrem Stecem przewodniczącym Rady NIW-CRSO wzięli udział Michał Braun dyrektor Instytutu oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko jego zastępca.

Gości przywitał Piotr Stec podkreślając, że celem spotkania jest usprawnianie komunikacji pomiędzy Radą a sektorem publicznym. Przypomniał o powołaniu Rady, która miała miejsce w lutym br. przez Agnieszkę Buczyńską Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącą Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Poinformował, jak wyglądał proces rekrutacji na członków Rady, jak funkcjonuje, czym się zajmuje, a także ile posiedzeń do tej pory miało miejsce.

 

Następnie wspomniał o uchwałach, które zostały podjęte przez Radę NIW-CRSO III kadencji. Wymienił m.in.: uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie otwartego konkursu ofert Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnerów Regionalnych i Lokalnych Korpusu Solidarności, edycja 2024, oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie konkursu Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2024.

 

Kolejnym tematem, który omówił Piotr Stec, był stan wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w NIW-CRSO.

 

Następnie Michał Braun, dyrektor Instytutu opowiedział o zmianach, jakie zaszły w NIW-CRSO. Wspomniał m.in. o niedawnych wynikach kontroli NIK, wyrokach sądu, a także o wymianie ekspertów oceniających wnioski i procedurach zapobiegania konfliktowi interesów. Wymienił również nowości w polityce wewnętrznej Instytutu: NIW-CRSO podpisał Kartę Różnorodności, zaszły zmiany w pracy zdalnej, wdrożona została procedura antymobbingowa. Przypomniał również o konsultacjach programów, budowaniu działu kontroli, prowadzonych konkursach, Szkole Dobrego Wolontariatu oraz reaktywacji Akademii NIW.

 

Głos zabrali również inni członkowie Rady. Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy podkreślił, że niezwykle ważne jest to, aby NIW-CRSO się rozwijał i mocno wspierał organizacje pozarządowe.

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW