Sprawozdanie FIO 2018

30 września, 2019

Prezentujemy sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przedstawione we wrześniu Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Programu.

W „Sprawozdaniu z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2018” znajdziecie charakterystykę FIO 2018 oraz podsumowanie wdrażania Programu i charakterystykę złożonych ofert.

W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:
I. Priorytet Małe inicjatywy
II. Priorytet Aktywne społeczeństwo
III. Priorytet Aktywni obywatele
IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Organizacje złożyły łącznie 2884 ofert.

Najbardziej popularnym priorytetem w ramach całego programu był Priorytet 2 – ponad 68% złożonych ofert dotyczyło działań w ramach tego priorytetu. Z uwagi na swoją specyfikę, najmniej popularny był priorytet 1, w którym oferty złożyło 149 pomiotów planujących działania regrantingowe (5,17% złożonych ofert).
W ramach kierunków działań podejmowanych przez Oferentów, najbardziej popularnym było wspieranie aktywnych form integracji społecznej (35,6% wszystkich złożonych ofert), w którym to zawierają się zarówno działania dotyczące osób niepełnosprawnych, jak i te skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów, co wskazuje na istotność tej działalności w sektorze obywatelskim. Kolejnymi istotnym kierunkami działań były:

  • aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych 14,5 % wszystkich złożonych ofert
  • rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych – 12,9%,
  • rozwijanie wolontariatu – 11,17%.

Tematyka i grupy docelowe składanych wniosków były bardzo zróżnicowane, jednak w podziale na sferę pożytku publicznego w jakiej dana oferta była realizowana, największa liczba działań (18,9%) dotyczyła inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pełna treść sprawozdania