Start Konkursu: Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]

8 grudnia, 2020

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021- 2023 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

 

Celem Konkursu jest wybór 16 Partnerów Regionalnych, po jednym w każdym województwie.

 

Konkurs skierowany jest do:

– organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związków stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;

– osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

– spółdzielni socjalnych.

 

Konkurs utrzymuje swoją dotychczasową formułę. Nie oczekujemy od Wnioskodawców tworzenia nowych kategorii działań, definiowania grup odbiorców, czy szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

 

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 330 570 zł złotych, bez konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2021 do grudnia 2023 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 08.12.2020 do 30.12.2020 do godziny 16:00.

 

Zapraszamy również do udziału w Webinarium „Jak złożyć wniosek w konkursie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023?”, które odbędzie się 15 grudnia o godzinie 12:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się tutaj

 


Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl lub pod numerem infolinii  +48 885 221 530 w godz. 10:00 – 15:00.