Styczniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

14 stycznia, 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14 stycznia 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku.

Z wykazu wg stanu na dzień 30 listopada 2019 roku, zawierającego 8 798 organizacji pożytku publicznego, zostało usuniętych 10 organizacji:

  • 9 organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • organizacja, która została wykreślona z KRS.

Do wykazu zostało dodanych 20 organizacji:

  • 18 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy,
  • organizacja, która wydłużony rok obrotowy 2017 zakończyła z końcem 2018 roku, a sprawozdania za ten rok obrotowy zamieściła terminowo, czyli do 15 lipca 2019 roku,
  • organizacja, która na dzień 30 listopada 2019 roku posiadała (i nadal posiada) status organizacji pożytku publicznego oraz w terminie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego za 2018 rok, ale przez pomyłkę nie została uwzględniona w pliku przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 808 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w połowie lutego.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).