Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone

1 kwietnia, 2020

We wtorek 31 marca Minister Finansów, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotrem Glińskim, wydał rozporządzenie, na podstawie którego organizacje pozarządowe mają trzy miesiące więcej na złożenie swoich sprawozdań finansowych za 2019 r. Rozwiązanie jest odpowiedzią na liczne apele środowisk NGO w Polsce w związku z epidemią COVID-19.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

  • sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r. oraz
  • zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

 

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.