Unieważnienie informacji o wynikach oceny merytorycznej Programu ROP, edycja 2024. Komisja Konkursowa spotka się do 11 kwietnia

8 kwietnia, 2024

Unieważnienie informacji o wynikach oceny merytorycznej Programu ROP, edycja 2024

NIW-CRSO zawiadamia o unieważnieniu informacji poprzedniego dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka o wynikach oceny merytorycznej ofert oraz posiedzenia Komisji Konkursowej Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2024 i podjętych na tym posiedzeniu czynności z powodu rozstrzygnięcia konkursu w sposób nietransparentny i niezgodny z przepisami prawa. Decyzja nie oznacza unieważnienia konkursu.

 

 

Dyrektor NIW-CRSO zawiadamia o unieważnieniu informacji dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka z dnia 24 listopada 2023 r. o wynikach oceny merytorycznej ofert oraz posiedzenia Komisji Konkursowej Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2024, mającego miejsce w dniu 23 listopada 2023 r. i wszystkich dokonanych przez Komisję Konkursową podczas tego posiedzenia czynności w postaci ustalenia:

 

  • listy rankingowej ofert kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2024 (Priorytety 1-3);
  • listy rankingowej ofert kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2024 (Priorytet 4);
  • listy ofert niezakwalifikowanych do realizacji (lista rezerwowa) w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2024 (Priorytet 1-3);
  • listy ofert niezakwalifikowanych do realizacji (lista rezerwowa) w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2024 (Priorytet 4);
  • listy ofert ocenionych negatywnie merytorycznie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2024 (Priorytet 1-3).

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Decyzja nie oznacza unieważnienia konkursu, ani konieczności ponownego składania ofert oraz dokonania ich ocen przez zewnętrznych ekspertów. Jej konsekwencją jest konieczność ponownego przeprowadzenia posiedzenia komisji konkursowej, która pochyli się nad wynikami pracy ekspertów, zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem konkursu, czyli bez możliwości zmian ocen ekspertów lub kolejności na listach  w oparciu o pozaustawowe lub niezgodne z regulaminem kryteria.

 

 

 

Najważniejsze terminy

  • Komisja Konkursowa ROP spotka się do dnia 11.04.2024 r.
  • Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15.04.2024 r.
  • Umowy zostaną podpisane do dnia 29.04.2024 r.
  • Fundusze na projekty zostaną wypłacone do dnia 15.05.2024 r.

 

 

Uzasadnienie

Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 listopada 2023 r. miały miejsce przypadki, kiedy to Komisja dokonała innej oceny części wniosków niż eksperci, co spowodowało zmiany na liście rankingowej i rezerwowej. Pomimo powyższego Komisja Konkursowa w protokole ze swojego posiedzenia nie zawarła żadnego uzasadnienia odnośnie dokonanej przez siebie odmiennej oceny, w tym przede wszystkim nie odniosła jej do kryteriów wyboru ofert określonych Regulaminem konkursu. Stąd też końcowa decyzja ówczesnego dyrektora NIW-CRSO Wojciecha Kaczmarczyka, oparta o ocenę dokonaną przez Komisję Konkursową, nie mogła być oparta o wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do rozstrzygnięcia konkursu w sposób transparentny i zgodny z przepisami prawa.

 

Tego typu analogiczne działania, które miały miejsce w innych, wcześniejszych konkursach, zostały zakwestionowane jako nielegalne przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli nr D/23/505 – „Udzielanie, wykorzystanie i rozliczanie środków wsparcia finansowego z wybranych programów realizowanych przez NIW-CRSO”, jak i w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2024 r., sygn. Akt V SA/Wa 1472/23 oraz z dnia 28 lutego 2023 r., sygn. akt V SA/Wa 1103/23. NIK oraz WSA wskazały, że tego typu działania stanowią wady procedury konkursowej, skutkujące koniecznością uchylenia aktu wyboru ofert/wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.