Wrześniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2021 rok

7 września, 2022

 

Z wykazu wg stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku, zawierającego 9 090 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 4 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji.

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 086 organizacji pożytku publicznego.

 

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie października.

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.