Wrześniowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2022 rok

8 września, 2023

 

Z wykazu wg stanu na dzień 7 sierpnia 2023 roku, zawierającego 9 179 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął pięć organizacji:

  • dwie organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • trzy organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 174 organizacje pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.