Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo-Gminnej”

12 kwietnia, 2023

Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo-Gminnej” z udziałem przedstawicieli NIW-CRSO.

 

W dniu 11 kwietnia 2023 r. w sali im. Macieja Rataja w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo-Gminnej” pod przewodnictwem Poseł Barbary Dziuk. Na zaproszenie parlamentarzystów wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na czele z Zastępcą Dyrektora Przemysławem Jaśkiewiczem.

 

Pierwsza połowa spotkania poświęcona była działalności uniwersytetów ludowych. Przedstawiciele NIW-CRSO podsumowali efekty wsparcia udzielonego w latach 2020 i 2021 w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, z uwzględnieniem wpływu, jaki na aktywność uniwersytetów ludowych wywarła pandemia COVID-19. Przedstawiono także dane liczbowe na temat Programu oraz rekomendacje sformułowane w ramach jego ewaluacji. Następnie wywiązała się dyskusja z udziałem obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych na temat Programu oraz możliwości rozwoju, które stwarza on uniwersytetom. Zabierający głos podkreślali ogromne znaczenie wsparcia ze strony NIW-CRSO dla wzmacniania idei uniwersytetów ludowych oraz zaangażowanie pracowników Biura Programów Tematycznych w sprawną realizację Programu.

 

W drugiej części posiedzenia dyskutowano o rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowali statystyki wskazujące na dynamiczny wzrost liczby KGW (obecnie ponad 12 tys. organizacji) oraz rosnące kwoty wsparcia dedykowanego tego typu organizacjom. Podkreślono znaczenie i pozytywny wpływ ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich oraz poinformowano o zwiększeniu w 2023 roku kwot dotacji udzielanych KGW za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy NIW-CRSO wskazali na relatywnie niewielki udział KGW wśród beneficjentów programów horyzontalnych i tematycznych realizowanych przez Instytut. Podkreślono jednakże zróżnicowanie tematyczne dofinansowanych projektów m.in. realizowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO np. w obszarze edukacji, integracji społeczności lokalnych, promocji dziedzictwa kulturowego wsi czy też pomocy uchodźcom z Ukrainy. Świadczy to bez wątpienia o potencjale kół oraz możliwościach zintensyfikowania ich działalności dzięki programom NIW-CRSO – otwartym na małe organizacje pozarządowe, działające w środowiskach lokalnych.