Wykaz OPP – 1% za 2019 rok w 2020 roku

12 grudnia, 2019

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2019 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego.

Wykaz zawiera 8 798 organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, które:

  • posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2019 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • w terminie zamieściły w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe.

W wykazie zostały uwzględnione również organizacje, które do 30 listopada 2019 roku wykazały, że nieterminowe zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Najbliższa aktualizacja wykazu nastąpi w połowie stycznia 2020 roku. Wówczas z wykazu zostaną usunięte organizacje:

  • którym sąd rejestrowy w grudniu 2019 roku wpisał informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w grudniu 2019 roku straciły status organizacji pożytku publicznego lub zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wykazu będą mogły zostać dopisane organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie sprawozdań za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

 

Podstawa prawna

art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Opublikowany w OPP