Wyniki edycji 2022 Rządowego Programu PROO – Priorytet 4

22 lipca, 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4. W ramach konkursu złożonych zostało 114 wniosków, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 27 najwyżej ocenionych wniosków.

 

W ramach konkursu organizacje mogły aplikować o wsparcie na wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 4 000 000  zł.

W ramach Priorytetu 4 PROO edycja 2022 organizacje złożyły 114 wniosków. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 27 najwyżej ocenionych wniosków.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa wniosków

Lista wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.