Wyniki I edycji konkursu NOWEFIO

16 czerwca, 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach konkursu złożonych zostało 2240 ofert, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 611 najwyżej ocenionych projektów.

1.
Priorytet 1

W ramach Priorytetu 1 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 124 oferty. O dofinansowanie można było ubiegać się w dwóch ścieżkach:

 

  1. Regranting wojewódzki
  2. Regranting tematyczny

 

Do dofinansowania przeznaczone zostały 24 oferty:

 

  1. Regranting wojewódzki – 20 ofert;
  2. Regranting tematyczny – 4 oferty.

 

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 1.

Lista rezerwowa w Priorytecie 1.

Lista ofert negatywnych merytorycznie w priorytecie 1.

 

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

2.-4.
Priorytety 2 – 4

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert, w tym:

  1. w Priorytecie 2: 444 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 85;
  2. w Priorytecie 3: 86 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 95,5;
  3. w Priorytecie 4: 57 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 95,5.

 

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 2.
Lista rezerwowa w Priorytecie 2.

 

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 3.
Lista rezerwowa w Priorytecie 3.

 

Lista ofert dofinansowanych w Priorytecie 4.
Lista rezerwowa w Priorytecie 4.

 

Lista ofert negatywnych merytorycznie w priorytetach 2.-4.

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2 – 1494), dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2021 pomiędzy priorytetami:

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy – 16 000 000,00 zł

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – 46 800 000,00 zł

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – 8 000 000,00 zł

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – 6 000 000,00 zł

W celu wykorzystania środków dostępnych a ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2, po wyczerpaniu alokacji na rok 2022 oraz 2023 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2021. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, pod rygorem niepodpisania umowy.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanych do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, budżet programu został zwiększony o 1/3 i od 2021 r. wynosi 80 mln zł rocznie.