Wyniki konkursu NOWEFIO 2024 – Priorytet 1

3 listopada, 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2024 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

W ramach Priorytetu 1 edycji 2024 NOWEFIO organizacje złożyły 71 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w dwóch ścieżkach:

 

  • Regranting wojewódzki
  • Regranting tematyczny

Do dofinansowania przeznaczonych zostało 28 ofert:

 

  • Regranting wojewódzki – 23 oferty;
  • Regranting tematyczny – 5 ofert.

Alokacja środków dla każdego województwa w ramach ścieżki regrantingu wojewódzkiego została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa dla każdego województwa jest inna.

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. W przypadku województw, w których do dofinansowania w ramach regrantingu wojewódzkiego wybranych zostało kilku Operatorów NIW-CRSO zorganizuje spotkania dla Operatorów celem uzgodnienia zasad współpracy w ramach realizowanych ofert.

 

Karty ocen ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od daty rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

 

Listy dostępne są w zakładce NOWEFIO 2024 – Priorytet 1 – wyniki konkursu (link)