Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu FWOPP – edycja 2022

10 stycznia, 2022

Organizacje złożyły w Systemie Obsługi Dotacji 216 ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego, z których 147 spełniło wymagania formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

 

69 ofert zostało ocenionych negatywnie, gdyż zostały złożone przez podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie, tj. nie spełniły co najmniej jednego z kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym:

  • organizacja pożytku publicznego niepostawiona w stan likwidacji albo upadłości,
  • łączna kwota przychodów za 2020 rok nie wyższa niż 100 000 zł;
  • w przypadku organizacji, która w 2020 roku miała status organizacji pożytku publicznego terminowo – zamieszczenie w terminie sprawozdań za 2020 rok (oraz 2019 i 2018 rok – jeśli była do tego zobowiązana) w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Karty oceny formalnej zostaną udostępnione organizacjom w Systemie Obsługi Dotacji.

 

Organizacje, których oferty zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym, mogą odwołać się od tej oceny do dnia 13 stycznia 2022 roku, czyli w ciągu trzech dni od dnia publikacji informacji o ocenie formalnej. Odwołanie należy złożyć w Systemie Obsługi Dotacji.

 

 

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
  • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.