Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2019 już dostępne

22 marca, 2019

W czwartek 24 stycznia br. opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2019. Zgodnie z regulaminem oferentom przysługiwała możliwość złożenia odwołania, za pośrednictwem NIW-CRSO, do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej. Przyczyną odwołania mogło być jedynie błędne odrzucenie oferty z powodu niespełnienia kryterium 2 oceny formalnej.

We wskazanym terminie do naszego Instytutu wpłynęło dziewięć odwołań. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotra Glińskiego:

  • w przypadku dwóch ofert podtrzymana została decyzja o odrzuceniu formalnym,
  • jedno odwołanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu błędnej formy odwołania,
  • sześć ofert zostało zwróconych do NIW-CRSO w celu skierowania do oceny merytorycznej i strategicznej.

Poniżej szczegółowe zestawienie odwołań wraz z rozstrzygnięciami:

Zestawienie odwołań od oceny formalnej FIO edycja 2019