Zabierz głos! Ruszyły konsultacje publiczne ważnych dokumentów dla NGO

4 września, 2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński ogłosił konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie:

  1. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  2. uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  3. wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
  4. gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
  5. zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  6. Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekty rozporządzeń dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM.

Uwagi do projektów można zgłaszać do poniedziałku 24 września br., na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, a także w wersji edytowalnej na adres: Magdalena.Stawarz@kprm.gov.pl

Aktualny program regionalnych konferencji konsultacyjnych zostanie zamieszczony na stronie www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.