Zakończenie składania ofert w konkursie w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – edycja 2022

23 grudnia, 2021

Dziękujemy organizacjom, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

 

Teraz będziemy oceniać pod względem formalnym 216 ofert. Informację o wynikach oceny formalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej, a karty oceny formalnej udostępnimy organizacjom w Systemie Obsługi Dotacji.

 

Organizacje, których oferty po ocenie formalnej zostały odrzucone, mogą odwołać się od wyniku oceny formalnej do Dyrektora NIW-CRSO w terminie trzech dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny formalnej, składając odwołanie w Systemie Obsługi Dotacji.

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:

  • nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
  • osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
  • terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
  • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu będą rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.