Zakończona ocena formalna wniosków w programie „Polski Inkubator Rzemiosła”

13 sierpnia, 2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021. 

 

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 487 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 3 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Poniżej zamieszczona została lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej, a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Polski Inkubator Rzemiosła”, Oferentom, których oferty zostały odrzucone nie przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.