Zgłoś przedstawiciela organizacji pozarządowej do Komisji Konkursowej Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

2 listopada, 2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, które biorą udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020 Priorytety 1-4.

Rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są w listopadzie br. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w załączniku nr 3 do wspomnianego wcześniej Zarządzenia.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ul@niw.gov.pl do 9 listopada 2020 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy trzy, osoby które wejdą w skład komisji wybrane zostaną przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Zgłoszenia kandydatów do prac Komisji Konkursowej zostały ogłoszone w związku z Zarządzeniem nr 03/10/2020 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020, Priorytety 1-4.

 

 

Załączniki:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy;
  2. Zarządzenie nr 03/10/2020 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020, Priorytety 1-4.