Zgłoś się do KSM programu ROHiS!

2 grudnia, 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W KOMITECIE STERUJĄCO-MONITORUJĄCYM RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA ORGANIZACJI HARCERSKICH I SKAUTOWYCH NA LATA 2018-2030

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057), (dalej „ustawa”) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (dalej jako „ROHiS”).

1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu (dalej: „kandydaci”) zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy (dalej: „organizacja zgłaszająca”).

2. Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

a. CV kandydata podpisane przez kandydata,
b. list motywacyjny (nie dłuższy niż 1500 znaków) podpisany przez kandydata;
c. oryginały oświadczeń popierających kandydata złożone przez:

i) co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do    ogłoszenia, lub

ii) co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, lub

iii) wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;

d. podpisaną przez kandydata informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

3. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać pocztą na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM ROHiS

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką).
Prosimy nie przesyłać publikacji książkowych, czasopism, itp.

4. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 16 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do NIW-CRSO). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zgłoszenie kandydata nie zawierające wszystkich dokumentów (tj. formularza zgłoszeniowego oraz 4 załączników) zostanie uznane za niespełniające warunków formalnych.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata nie zawiera jednego lub kilku dokumentów, NIW-CRSO wzywa takiego kandydata do ich uzupełnienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od dnia wysłania przez NIW-CRSO takiego wezwania.

7. Niepoprawne wypełnienie zgłoszenia kandydata lub oświadczeń popierających zgłoszenie kandydata zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.

8. Zgłoszenie kandydata na formularzu innym niż wskazany przez NIW-CRSO w ogłoszeniu zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.

9. Złożenie oryginału oświadczenia popierającego kandydata wymienionego w pkt 2.3. a) i b) na formularzu innym niż wskazany przez NIW-CRSO w ogłoszeniu zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.

10. Zgłoszenie kandydata przez organizację zgłaszająca musi być oryginałem zgłoszenia, nie kopią/skanem.

11. Złożone oświadczenia popierające kandydata w pkt 2.3 muszą być oryginałami oświadczeń, nie kopiami/skanami.

12. Oryginały oświadczeń popierających kandydata mogą zostać przesłane do NIW-CRSO niezależnie od zgłoszenia kandydata (osobno przez organizacje popierające kandydata), w terminie wskazanym w pkt. 4 ogłoszenia.

13. Organizacja zgłaszająca kandydata nie może być równocześnie organizacją popierającą zgłoszenie kandydata.

14. Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

15. Po powołaniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego członków Komitetu i ogłoszeniu listy wybranych kandydatów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zgłoszenia oraz dane osobowe pozostałych kandydatów zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte z baz danych NIW-CRSO.

16. Informacji o naborze udziela:
Magdalena Kąklewska-Brodawka
telefon: 22 468 44 39
e-mail: rohis@niw.gov.pl

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy (wypełnia kandydat oraz organizacja zgłaszająca).
2. Załącznik nr 2: formularz dla organizacji popierającej zgłoszenie kandydata (wzór dla każdej organizacji popierającej zgłoszenie, wzór zbiorczy dla wszystkich organizacji popierających zgłoszenie)