Zostało już tylko kilka dni na złożenie sprawozdań przez OPP!

9 lipca, 2018

Organizacje pożytku publicznego powinny zamieścić zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za 2017 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 16 lipca.

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z 12 lutego 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234)  – jeśli jej przychód za dany rok wynosi włącznie do 100 tys. złotych, wypełnia sprawozdania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.

Sprawozdania za 2017 rok organizacje zamieszczają w bazie do 16 lipca 2018 roku (15 lipca przypada w niedzielę, więc liczy się najbliższy dzień roboczy).

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy, organizacja zamieszcza sprawozdania w bazie do 30 listopada 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania sprawozdań za 2017 rok.

Prosimy o nieprzesyłanie sprawozdań w wersji papierowej, gdyż nie ma takiego obowiązku.