Zostań ekspertem NIW-CRSO!

8 lipca, 2020

Rozpoczynamy nabór kandydatów na ekspertów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków składanych w ramach konkursów Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Kandydatów na ekspertów NIW-CRSO, którzy chcieliby oceniać w Konkursie Edycja 2020, prosimy o złożenie kompletu dokumentów do 31 lipca 2020 roku.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 1. posiadać wykształcenie co najmniej wyższe,
 2. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania wniosków/ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Kryterium merytorycznym jest doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej, a dodatkowym atutem posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny wniosków lub ofert składanych w ramach programów finansowanych ze środków publicznych.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków i ofert.

Komplet dokumentów należy:

 1. wypełnić elektronicznie
 2. wypełnione 3 pliki zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko-imię-zawartość pliku
 3. przesłać na adres eksperci@niw.gov.pl z zachowaniem następujących zasad:
  1. Kwestionariusz osobowy przesłać w wersji edytowalnej wyłącznie w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods),
  2. oświadczenie o niekaralności oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO przesłać w formie edytowalnej lub w formie skanu,
  3. mail zatytułować: ekspert NIW.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

O zakwalifikowaniu się do grona ekspertów NIW-CRSO kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

 1. podpisanego kwestionariusza osobowego,
 2. podpisanego oświadczenia o niekaralności,
 3. podpisanej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO.

Nieprzekazanie ww. kompletu dokumentów skutkuje niepodpisaniem umowy z ekspertem oraz uniemożliwieniem przystąpienia do oceny merytorycznej wniosków/ofert.

Przewidywane terminy przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zależne będą od terminów ogłaszania konkursów. Ocena merytoryczna będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Podczas oceny merytorycznej wniosków wymagana będzie wysoka dyspozycyjność.

Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny wniosków/ofert (o terminie szkolenia NIW-CRSO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

 

Eksperci NIW-CRSO

Jeśli są już Państwo ekspertami NIW-CRSO i chcą Państwo oceniać wnioski w nowym konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 lub zmienić dotychczasowe wskazanie do oceniania w konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia aktualizacyjnego (kwestionariusz osobowy w wersji edytowalnej wyłącznie w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods) oraz podpisanej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO – tytuł maila: aktualizacja zgłoszenia – PWRUL.

Eksperci, którzy chcieliby oceniać wnioski w Konkursie Edycja 2020, prosimy o przesłanie zgłoszenia do 31 lipca 2020 roku.

Jeśli są już Państwo ekspertami NIW-CRSO i chcą Państwo zaktualizować swoje zgłoszenie tylko o nowe doświadczenia lub zmianę danych osobowych, prosimy o przesłanie wyłącznie zgłoszenia aktualizacyjnego – kwestionariusz osobowy w wersji edytowalnej wyłącznie w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods), tytuł maila: aktualizacja zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po 1 sierpnia 2020 roku będą weryfikowane w systemie kwartalnym, jak dotychczas.

Nabór ekspertów NIW-CRSO ma charakter ciągły.

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów NIW-CRSO można uzyskać pod adresem e-mail: eksperci@niw.gov.pl (prosimy o zatytułowanie maila: pytanie o nabór) oraz pod numerem telefonu: 601 901 327 (godz. 10.00-12.00).

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO

Komplet dokumentów w formacie zip.