Sektor non-profit w 2018 r.
Sektor non-profit w 2018 r.

Opracowanie zbiorowe

Publikacja Sektor non-profit w 2018 r. całościowo opisuje działalność organizacji non-profit w Polsce. Opracowanie stanowi odpowiedź na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowanie to kompleksowo opisuje potencjał społeczno-ekonomiczny sektora non-profit, w oparciu o wyniki następujących badań GUS: Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe (sprawozdania SOF-1 i SOF-4s za 2018 r.), Partnerzy dialogu społecznego – związki zawodowe i organizacje pracodawców (sprawozdania SOF-2, SOF-2F, SOF-4p) oraz Partie polityczne (sprawozdanie SOF-3), a także dane z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. prof. Witolda Zdaniewicza.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów analitycznych przedstawiających kolejno: zróżnicowanie sektora non-profit i jego potencjał, charakterystykę poszczególnych typów tworzących go organizacji, a także zróżnicowania terytorialne.

Z przedmowy