Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego

20 października, 2022

Ogłoszenie o naborze na przedstawicieli organizacji obywatelskich
w Komitecie Sterująco-Monitorującym Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji obywatelskich do zgłaszania kandydatów do Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 (dalej jako „ROP”).

 

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać:

 • obligatoryjnie: w wersji papierowej na adres siedziby NIW-CRSO oraz
 • dodatkowo w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: rop@niw.gov.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów w wersji papierowej należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres NIW-CRSO (dodatkowo w wersji elektronicznej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z:

 • CV kandydata;
 • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
 • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
  • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), dalej jako UoDPPiW lub
  • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW lub
  • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
 • podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

 

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez posłańca w siedzibie NIW-CRSO lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

z dopiskiem: Nabór na członków KSM ROP.

 

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy nie przesyłać publikacji książkowych, czasopism, itp.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24.10.2022r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata nie zawiera jednego lub kilku dokumentów, NIW-CRSO wzywa takiego kandydata do ich uzupełnienia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania  przez kandydata takiego wezwania. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Niepoprawne wypełnienie zgłoszenia kandydata zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.

 

Zgłoszenie kandydata na formularzu innym niż wskazany przez NIW-CRSO w ogłoszeniu zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.

 

Zgłoszenie kandydata w wersji papierowej powinno zostać przesłane jako oryginał, nie kopia/skan.

 

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

 

Po powołaniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego członków Komitetu i ogłoszeniu listy wybranych kandydatów na stronie internetowej NIW-CRSO, zgłoszenia oraz dane osobowe pozostałych kandydatów zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte z baz danych NIW-CRSO.

 

Informacji o naborze udziela Damian Ziółek,

telefon: 22 468 44 09

e-mail: rop@niw.gov.pl