Nabór do KSM Programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła

5 sierpnia, 2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła. Dowiedz się więcej na temat programu.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać:

 • obligatoryjnie: w wersji papierowej
 • oraz dodatkowo w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: pir@niw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów w wersji papierowej należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dodatkowo w wersji elektronicznej) formularza zgłoszeniowego wraz z:

 • CV kandydata;
 • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
 • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
 • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 UoDPPiW lub
 • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, lub
 • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego lub
 • Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, w przypadku przedstawicieli organizacji z sieci ZRP.
 • podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez posłańca w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

z dopiskiem: Nabór na członków KSM PIR.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 20 sierpnia  2021 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii kandydatów, spośród których Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powoła członków Komitetu.

Informacji o naborze udzielają p. Damian Ziółek, p. Paulina Woźniecka,

 • telefon: 22 468 44 09
 • e-mail: pir@niw.gov.pl, Paulina.Wozniecka@mr.gov.pl