Nabór do KSM Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

17 lipca, 2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Dowiedz się więcej na temat programu.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z:

  • CV kandydata;
  • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
  • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
    • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, lub
    • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
    • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
  • podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PWRUL

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 07 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

Informacji o naborze udziela p. Liliana Grupińska, telefon: 601 901 327, 22 468 44 26, e-mail: ul@niw.gov.pl

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych