Rusza nabór na nowe ekspertki i ekspertów oceniających merytorycznie wnioski w programach realizowanych przez NIW-CRSO!

18 czerwca, 2024

Nabór ekspertów NIW CRSO

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na osoby oceniające merytorycznie wnioski i oferty składane w ramach rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizowanych przez NIW-CRSO.

W celu zapewnienia przejrzystości działań realizowanych przez NIW-CRSO w ramach programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Dyrektor NIW-CRSO podjął decyzję o zarchiwizowaniu dotychczasowej bazy ekspertów NIW-CRSO i ponownym przeprowadzeniu naboru kandydatek i kandydatów na osoby oceniające merytorycznie wnioski i oferty. Szczegółowe wymogi wobec kandydatek i kandydatów znajdują się poniżej.

Osoby znajdujące się w dotychczasowej bazie, jeżeli chcą kontynuować współpracę z NIW-CRSO musza ponownie wziąć udział w naborze i poddać się procesowi certyfikacji.

Jednocześnie, w NIW-CRSO przyjęta została procedura minimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów w ramach oceny merytorycznej wniosków/ofert dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych oraz podczas Komisji Konkursowych i Paneli Ekspertów opisująca wprost sytuacje związane z ryzykiem konfliktów interesów oraz działaniami mającymi na celu ich minimalizację.

Nabór kandydatur będzie miał charakter ciągły, podzielony na etapy.

 • I etap zgłoszeń: od 2024-06-18 do 2024-07-31;
 • II etap zgłoszeń: od 2024-08-01 do 2024-10-31;
 • III etap zgłoszeń: od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zgłoszenie należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji NIW-CRSO (https://generator.niw.gov.pl/ ).

Proces zgłoszenia rozpoczyna się na stronie logowania, od użycia przycisku [Zostań ekspertem NIW-CRSO]:

 • Krok 1 to utworzenie konta kandydata na eksperta NIW-CRSO
 • Krok 2 to aktywowanie konta i zalogowanie do systemu
 • Krok 3 to wypełnienie i złożenie formularza

Ocena wniosków i ofert odbywać się będzie za wynagrodzeniem. Planowane wynagrodzenie za ocenę jednego wniosku/oferty to 200 zł brutto.

Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres eksperci@niw.gov.pl

Szczegółowe wymogi wobec kandydatek i kandydatów:

Etap 1 Wymagania formalne

Wymagania formalne

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria formalne:

1.
posiadać wykształcenie co najmniej wyższe,
2.
posiadać znajomość tematyki podejmowanej w ramach wybranych Programów NIW-CRSO oraz posiadać min. 3 lata doświadczenia w zakresie tej tematyki;
3.
posiadać:
 • min. 3 lata doświadczenia w ocenie ofert/wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert

lub/oraz

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej we współpracy z NGO

lub/oraz

 • doświadczenie w koordynacji min. 3 projektów społecznych finansowanych ze środków publicznych

lub/oraz

 • specjalizację naukową w obszarze społeczeństwa obywatelskiego

Kandydaci i kandydatki mają obowiązek:

1.
gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność opiniowania wniosków;
2.
brać udział w szkoleniach przed przystąpieniem do opiniowania wniosków oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przez NIW-CRSO;
3.
posiadać możliwość opiniowania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji NIW-CRSO;
4.
zapewnić wysoką dyspozycyjność w zakresie opiniowania wniosków.

Etap 2 Certyfikacja kandydatek i kandydatów

Wśród kandydatek i kandydatów na osoby oceniające spełniające kryteria formalne zostanie przeprowadzony test certyfikacyjny sprawdzający wiedzę kandydatów z zakresu:

 • ogólnej wiedza na temat społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego oraz kryteriów określonych w przepisach prawa w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert;
 • obszarów tematyki programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (w zależności deklarowanych do oceny programów);
 • logiki projektowej.

Test certyfikacyjny zostanie poprzedzony zamkniętym szkoleniem dla kandydatek i kandydatów.

Etap 3 Wpisanie na listę osób oceniających oferty/wnioski NIW-CRSO

Kandydaci i kandydatki, którzy/e uzyskają pozytywny wynik testu certyfikującego zostaną wpisani na publiczną listę oceniających oferty/wnioski w ramach poszczególnych programów.

 

Przed wpisem na listę oceniający mają obowiązek dostarczyć do NIW-CRSO:

1.
niezbędne dokumenty podpisane elektronicznie takie jak:
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów formalnych.
2.
krótki biogram (do 1000 znaków), który zostanie umieszczony na liście osób oceniających oferty/wnioski w ramach poszczególnych programów.

Załączniki: