Sprawozdanie – FIO 2017

5 października, 2018

Prezentujemy sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które zostało przyjęte we wrześniu przez Komitet Sterująco-Monitorujący Programu.

W „Sprawozdaniu z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2017” znajdziecie charakterystykę FIO 2017 oraz podsumowanie wdrażania Programu i charakterystykę złożonych ofert.

W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:
I. Priorytet Małe inicjatywy
II. Priorytet Aktywne społeczeństwo
III. Priorytet Aktywni obywatele
IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Organizacje złożyły łącznie 2839 ofert.

Najbardziej popularnym priorytetem w ramach całego programu był Priorytet 2 – ponad 50% złożonych ofert dotyczyło działań w ramach tego priorytetu.
W ramach kierunków działań podejmowanych przez Oferentów, najbardziej popularnym było wspieranie aktywnych form integracji społecznej (31,91% wszystkich złożonych ofert), w którym to zawierają się zarówno działania dotyczące osób niepełnosprawnych, jak i te skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów, co wskazuje na istotność tej działalności w sektorze obywatelskim. Kolejnym istotnym kierunkiem działań – 25,33% wszystkich złożonych ofert – było rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.
Tematyka i grupy docelowe składanych wniosków były bardzo różnorodne, jednakże w podziale na sferę pożytku publicznego w jakiej dana oferta była realizowana, największa liczba działań (20,46%) dotyczyła inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pełna treść sprawozdania