Wydłużenie terminu konsultacji społecznych Regulaminu Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła 2022

22 marca, 2022

Na wniosek organizacji rzemieślniczych przedłużamy konsultacje społeczne Regulaminu do 29 marca 2022 r. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2022.

 

 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu  realizacji działań statutowych, w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

 

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację:

 

 • Zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
 • Zadania nr 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

 

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą jedynie organizacje rzemieślnicze rozumiane jako:

 

 • Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP)
 • izby rzemiosła i przedsiębiorczości
 • cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Środki przeznaczone na dotacje wynoszą 19 200 000 zł, na realizację poszczególnych Zadań przeznaczone zostanie:

 

 • Zadanie nr 1 – 4 000 000 zł
 • Zadanie nr 2 – 15 200 000 zł

 

Najważniejsze założenia Konkursu:

 

 • okres realizacji działań został przewidziany od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
 • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
 • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

 

 

Maksymalna wysokość  dotacji, o którą można ubiegać się w ramach poszczególnych zadań, wynosi:

 

 

rok 2022 rok 2023 Łącznie
Zadanie 1 do 30.000 zł do 30.000 zł 60 000 zł
Zadanie 2 do 60.000 zł do 60.000 zł 120 000 zł
SUMA 90 000 zł 90 000 zł 180 000 zł

 

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

 

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: dziolek@niw.gov.pl do dnia 29 marca 2022 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Formularz konsultacyjny

 

Regulamin Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła 2022