Zgłoś przedstawiciela ngo do Komisji Konkursowej rządowego programu UL – edycja 2021

10 grudnia, 2021

W związku z Zarządzeniem nr 02/12/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2021, Priorytety 2 i 4, zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, które biorą udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej.

 

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii nt. złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

 

 

Uwaga! Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju prace Komisji odbędą się w formule online.

 

 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ul@niw.gov.pl do 15 grudnia 2021 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

 

 

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy trzy, osoby które wejdą w skład komisji wybrane zostaną przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.