Zostań ekspertem NIW-CRSO!

19 października, 2018

Rozpoczynamy nabór na ekspertów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków i ofert składanych w ramach następujących Konkursów:

 • Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytetach:
  • 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
  • 2 – Budowa i rozwój kapitałów żelaznych
  • 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
  • 4 – Rozwój instytucjonalny think-tanków obywatelskich
 • Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2013-2020 (FIO)
  •  Priorytet Małe inicjatywy
  •  Priorytet Aktywne społeczeństwo
  •  Priorytet Aktywni obywatele
  •  Priorytet Silne organizacje pozarządowe
 • Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
 • Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Kandydaci na ekspertów NIW-CRSO muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 • posiadać wykształcenie co najmniej wyższe
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania wniosków/ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Kryterium merytorycznym będzie doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej, a dodatkowym atutem posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny wniosków lub ofert składanych w ramach programów grantowych finansowanych ze środków publicznych.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny wniosków i ofert.

Osoby, które chcą zostać ekspertami NIW-CRSO, proszone są, by kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO:

 • wypełnić elektronicznie
 • wypełnione 3 pliki zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: „nazwisko-imię-zawartość pliku”
 • przesłać na adres eksperci@niw.gov.pl :
  • kwestionariusz osobowy w wersji edytowalnej tylko w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik .xls lub nowszy format lub .ods)
  • oświadczenie o niekaralności oraz informację dot. przetwarzania danych osobowych (dopuszczalna jest zarówno wersja edytowalna, jak i skan dokumentu)
 • zatytułować mail: „ekspert NIW”

Nabór ma charakter ciągły od dnia ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

O zakwalifikowaniu się do grona ekspertów NIW-CRSO kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i poproszeni o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego
 • podpisanego oświadczenia o niekaralności
 • podpisanej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO

Nieprzekazanie ww. kompletu dokumentów skutkuje niepodpisaniem umowy z ekspertem oraz uniemożliwieniem przystąpienia do oceny merytorycznej wniosków lub ofert.

Przewidywane terminy przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków i ofert zależne będą od terminów ogłaszania Konkursów. Ocena merytoryczna będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Ze względu na liczbę wniosków i ofert, które zostaną złożone w ramach Konkursów, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej, wymagana będzie wysoka dyspozycyjność.

Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny wniosków (o terminie szkolenia NIW-CRSO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Dodatkowe informacje o naborze ekspertów NIW-CRSO można uzyskać pod adresem e-mail: eksperci@niw.gov.pl (prosimy o zatytułowanie maila: „pytanie o nabór”) oraz pod numerem telefonu: 885 221 531

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NIW-CRSO