Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. lubuskie – wyniki oceny formalnej

28 listopada, 2019

Zachęcamy organizacje uczestniczące w konkursie Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z kartą oceny formalnej.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności „Partnerstwo dla Wolontariatu”: woj. lubuskie. Złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

Wyniki

W konkursie złożono 2 wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków ocenionych formalnie

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Odwołania

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW, w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji list oceny formalnej. Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków (Systemu Obsługi Dotacji).