Kwietniowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

11 kwietnia, 2019

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku. Aktualizacja została dokonana 1o kwietnia 2019 roku m.in. na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z wykazu, który zawierał 8 980 organizacji pożytku publicznego (zaktualizowanego 14 marca 2019 roku) zostało usuniętych 11 organizacji:

  • 5 organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 2 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  • 4 organizacje, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wykazu zostały dodane 23 organizacje, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy,

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 992 organizacje pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w połowie maja.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).