Marcowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2023 rok

11 marca, 2024

Marcowa aktualizacja - Wykaz OPP - 1,5% za 2023 rok

 

 

 

 

Z wykazu wg stanu na dzień 5 lutego 2024 roku, zawierającego 9 258 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 14 organizacji:

 

  • siedem organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • siedem organizacji, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił w wykazie osiem organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2022 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

 

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO dodał do wykazu organizację, która na początku listopada 2023 roku straciła status organizacji pożytku publicznego, ale wniosła skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Sąd rejestrowy ponownie wpisał organizacji status organizacji pożytku publicznego pod koniec stycznia 2024 roku w wyniku rozpoznania środków zaskarżenia. Organizacja ta w terminie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego za 2022 rok.

 

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 253 organizacje pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

 

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).

 

W myśl art. 39822 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) utrata mocy orzeczenia referendarza sądowego następuje na skutek wniesienia skargi na to orzeczenie.