Ocena formalna ofert złożonych w konkursie NOWEFIO oraz PWRUL na rok 2023 zakończona!

22 grudnia, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu NOWEFIO oraz Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu:

 

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2023.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.