Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020 zakończona!

10 marca, 2020

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1a 2020.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 2102 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej, a także listę wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1a 2020 wnioskodawcom, których wnioski zostały odrzucone, przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.

Odwołania złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista wniosków wstępnych odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania