Rząd rozszerza tarczę antykryzysową dla 3 sektora

7 kwietnia, 2020

Rząd przyjął pakiet kolejnych propozycji dla organizacji pozarządowych w związku z zagrożeniem COVID-19.

Do działań osłonowych, obejmujących m.in.: wsparcie organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników, przedłużenie terminów sprawozdań i rozliczeń dotacji czy uznanie wydatków poniesionych na zadania nie w pełni zrealizowane, doszły kolejne zabezpieczenia. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremiera Piotra Glińskiego, Rząd przyjął dodatkowe rozwiązania w celu zwiększenia ochrony organizacji pozarządowych w przygotowywanej nowelizacji ustawy.

Nowe propozycje obejmą:

  • wydłużenie terminu sporządzania i publikacji rocznych sprawozdań przez OPP,
  • wydłużenie terminu przekazywania OPP środków z 1% do 1 czerwca 2020 r. (a w przypadku korekty nawet do 30 czerwca 2020 r.),
  • możliwość zmiany umów dotyczących realizacji zadań publicznych w celu łatwiejszego ich wykonania, w szczególności wydłużenie terminu realizacji zadań,
  • możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych,
  • przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym dofinansowanie części wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy) pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • zwolnienie organizacji pozarządowych od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia płynności finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach.

Powyższe rozwiązania zostaną ujęte w dwóch ustawach: ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, po ich uchwaleniu przez Sejm.

O szczegółach rozwiązań sukcesywnie informować będą Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM oraz Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.