Wykaz OPP – 1% za 2020 rok w 2021 roku

15 grudnia, 2020

 

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 15 grudnia 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku. Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok.

 

 

Wykaz zawiera 8 732 organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, które:

  • posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2020 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • w terminie zamieściły w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

W wykazie uwzględniliśmy również organizacje, które do 30 listopada 2020 roku wykazały, że nieterminowo zamieściły sprawozdania za 2019 rok rok bez swojej winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Najbliższą aktualizację wykazu przeprowadzimy w połowie stycznia 2020 roku. Wówczas z wykazu usuniemy organizacje:

  • którym sąd rejestrowy w grudniu 2020 roku wpisał informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w grudniu 2020 roku straciły status organizacji pożytku publicznego lub zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wykazu dopiszemy organizacje, które wykażą, że zamieszczenie po terminie sprawozdań za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

 

Podstawa prawna

art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Opublikowany w OPP