Wyniki oceny wniosków w priorytecie 1B PROO

4 grudnia, 2019

Prezentujemy wyniki wniosków pełnych w Priorytecie 1B PROO 2019.

W ramach Konkursu złożono 26 wniosków, z których 14 pozytywnie przeszło ocenę formalną i te poddano w kolejnym etapie ocenie merytorycznej.

Osiem wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Serdecznie gratulujemy organizacjom, których wnioski zostały rekomendowane do dotacji. Wierzymy, że wsparcie, które otrzymacie z PROO przyczyni się do zwiększenia zaangażowania w międzynarodowych projektach i budowy silnych organizacji pozarządowych w Polsce!

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się indywidualnie przedstawiciele Biura Programów Horyzontalnych w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowalne jeśli będą poniesione:

  1. nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku,
  2. nie później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
  3. niewykraczając poza  termin  zakończenia  realizacji  projektu,  którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
  4. do końca 31 grudnia 2021 roku.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków –pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz