Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2021

31 sierpnia, 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z wyłączeniem tych organizacji, które biorą udział w konkursie, do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2021.

Nabór do Komisji odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 02/08/2021 Dyrektora NIW-CRSO z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zgodnie ze wskazanym dokumentem zadaniem Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju prace Komisji odbędą się w formule online.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pir@niw.gov.pl do 6 września 2021 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy trzy, o wyborze kandydatur zadecyduje Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.