Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła 2022

15 marca, 2022

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu przygotowanego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2022.

 

 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu  realizacji działań statutowych, w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

 

Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację:

 

 • Zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
 • Zadania nr 2 – Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

 

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą jedynie organizacje rzemieślnicze rozumiane jako:

 

 • Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP)
 • izby rzemiosła i przedsiębiorczości
 • cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Środki przeznaczone na dotacje wynoszą 19 200 000 zł, na realizację poszczególnych Zadań przeznaczone zostanie:

 

 • Zadanie nr 1 – 4 000 000 zł
 • Zadanie nr 2 – 15 200 000 zł

 

Najważniejsze założenia Konkursu:

 

 • okres realizacji działań został przewidziany od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
 • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
 • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

 

 

Maksymalna wysokość  dotacji, o którą można ubiegać się w ramach poszczególnych zadań, wynosi:

 

 

rok 2022 rok 2023 Łącznie
Zadanie 1 do 30.000 zł do 30.000 zł 60 000 zł
Zadanie 2 do 60.000 zł do 60.000 zł 120 000 zł
SUMA 90 000 zł 90 000 zł 180 000 zł

 

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

 

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: dziolek@niw.gov.pl do dnia 22 marca 2022 r. wyłącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

 

Formularz konsultacyjny

 

Regulamin Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła 2022