Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Rekrutacja

news.png

Nowe wyzwania, ciekawe projekty?

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Poszukujemy kandydatek/kandydatów na różne stanowiska!

img32

Zasady rekrutacji

Przed złożeniem oferty w odpowiedzi na nasze ogłoszenia zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji:

1.
Przy zatrudnianiu pracowników NIW-CRSO stosuje procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru.
2.
Ogłoszenia o naborze zamieszczane są się na stronie podmiotowej NIW-CRSO w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu.
3.
Ogłoszenie o naborze zawiera co najmniej:
 • nazwę i adres NIW-CRSO
 • określenie stanowiska;
 • wymagania związane ze stanowiskiem;
 • zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
 • wskazanie wymaganych dokumentów;
 • termin i miejsce składania dokumentów;
 • informację o metodach i technikach naboru.
4.
Informacje o kandydatkach/kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5.
Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie podmiotowej NIW-CRSO w Biuletynie Informacji Publicznej.
6.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do NIW-CRSO).
7.
Po upływie terminu na składanie dokumentów niezwłocznie zostaje upowszechniona my listę kandydatek/kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, na stronie podmiotowej NIW-CRSO w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu.
8.
Lista zawiera imię i nazwisko kandydatki/kandydata wraz z miejscem zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).
9.
Z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w NIW-CRSO sporządzany jest protokół.
10.
Protokół zawiera w szczególności:
 • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;
 • liczbę kandydatek/kandydatów;
 • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatek/kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
 • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
 • uzasadnienie dokonanego wyboru.
11.
Informacja o wyniku naboru upowszechniana jest w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
12.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
 • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór;
 • imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania albo informację o niezatrudnieniu żadnego kandydata;
 • uzasadnienie dokonanego wyboru.
13.
Informacja o wyniku upowszechniana jest na stronie podmiotowej NIW-CRSO w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu.
14.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w terminie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród kandydatów wskazanych w protokole. Informacja o zatrudnieniu tej osoby zamieszczana jest zgodnie z pkt. 10.
15.
W NIW-CRSO nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami I osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare