Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 4, edycja 2022 zakończona!

8 kwietnia, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Programu PROO, Priorytet 4. Wszystkie złożone wnioski i oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

 

W ramach konkursu na 114 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 4 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie lub wniosku.

 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których wnioski zostały odrzucone w wyniku oceny formalnej przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

 

Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej PROO 4 2022.

 

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.