Ogłoszenie KPRM – nabór ekspertów

25 marca, 2019

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;
  5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;
  6. złoży oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM.

Termin składania dokumentów upływa 29 marca 2019 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

Więcej informacji na temat naboru znajdziesz na stronie KPRM.