Rada Narodowego Instytutu Wolności

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących NIW-CRSO. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

Pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO pierwszej kadencji odbyło się 21 lutego 2018 r. Pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO drugiej kadencji odbyło się 2 marca 2021 r.

Rada NIW-CRSO składa się z 11 osób. Obecnie funkcjonuje w następującym składzie:

 • Piotr Mazurek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego – przewodniczący;
 • Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 59 organizacji pozarządowych;
 • Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego ;
 • Marek Rymsza – Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
 • Tymoteusz Zych – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 62 organizacje pozarządowe;
 • Jarosław Bierecki – przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 29 organizacji pozarządowych;
 • Dr Anna Budzanowska – przedstawicielka strony pozarządowej poparta przez 47 organizacji pozarządowych;
 • Iwona Gibas – przedstawicielka jednostek samorządu terytorialnego;
 • Eliasz Grubiński – przedstawiciel strony pozarządowej poparty przez 38 organizacji pozarządowych;
 • Bartłomiej Orzeł – przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
 • Piotr Patkowski – przedstawiciel Ministra Finansów.

Kompetencje Rady NIW-CRSO:

 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności NIW-CRSO,
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu regulaminu NIW-CRSO,
 • zatwierdzanie regulaminów konkursów ofert,
 • wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem powyżej 200 000 zł przez Dyrektora NIW-CRSO.
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Ostatnio modyfikował: Natalia Mykhailovska 5 maja 2021 3:36:08