Rada Narodowego Instytutu Wolności

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących NIW-CRSO. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję.

Rada składa się z 11 osób:

 • Wojciech Jachimowicz (Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne) – przewodniczący,
 • Piotr Mazurek (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Weronika Czyżewska-Waglowska (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Anna Gembicka (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • llona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Urszula Nowogórska (reprezentuje Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego),
 • Marek Rymsza (Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP),
 • Sebastian Wijas (Fundacja KGHM Polska Miedź, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Michał Jędrzejczyk (Ministerstwo Finansów, powołany przez Ministra Finansów),
 • Tymoteusz Zych (Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, reprezentuje organizacje pozarządowe).

Kompetencje Rady:

 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności NIW-CRSO,
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu regulaminu NIW-CRSO,
 • zatwierdzanie regulaminów konkursów ofert,
 • wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem powyżej 200 000 zł przez Dyrektora NIW-CRSO.

Protokoły z posiedzeń Rady NIW:

Uchwały Rady NIW:

Uchwały z 21.02.2018 r., 19.06.2018 r., 16.07.2018 r.

Więcej informacji:

 • wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin,
 • ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO,
 • Rada w aktualnym składzie została powołana 21 lutego 2018 r.
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Ostatnio modyfikował: Michal Wieclaw 28 marca 2019 10:58:52