Rada Narodowego Instytutu Wolności

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących NIW-CRSO. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję.

Rada składa się z 11 osób:

 • Wojciech Jachimowicz (Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne) – przewodniczący,
 • Piotr Mazurek (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, powołany przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Weronika Czyżewska-Waglowska (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Anna Gembicka (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • llona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski, powołana przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego),
 • Witold Kozłowski (reprezentuje Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego),
 • Marek Rymsza (Kancelaria Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP),
 • Sebastian Wijas (reprezentuje organizacje pozarządowe),
 • Michał Jędrzejczyk (Ministerstwo Finansów, powołany przez Ministra Finansów),
 • Tymoteusz Zych (Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, reprezentuje organizacje pozarządowe).

Kompetencje Rady:

 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności NIW-CRSO,
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • opiniowanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie NIW-CRSO,
 • opiniowanie projektu regulaminu NIW-CRSO,
 • zatwierdzanie regulaminów konkursów ofert,
 • wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem powyżej 200 000 zł przez Dyrektora NIW-CRSO.

Protokoły z posiedzeń Rady NIW:

Uchwały Rady NIW:

Rok 2019

Uchwała Rady_1_2019_z 08.03.2019; Uchwała Rady_2_2019_z 05.04.2019; Uchwały Rady_3_6_2019_z 29.04.2019 r. i 03.06.2019 r.; Uchwały Rady_7_10_2019_z 17.06.2019; Uchwały Rady_11_13_2019_z 17.07 2019

Rok 2018

Uchwały Rady_1_9_2018_z 21.02.2018 r., 19.06.2018 r., 16.07.2018 r.; Uchwała Rady_10_2018_z 09.10.2018; Uchwały Rady_11_12_2018_z 22.10.2018; Uchwały Rady_13_18_2018_z 27.11.2019; Uchwały Rady_19_21_2018_z 18.12.2018

Więcej informacji:

 • ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO,
 • wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin,
 • Rada została powołana 21 lutego 2018 r.
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:10:24
Ostatnio modyfikował: Marta Bondel 12 lutego 2020 5:46:20