Skip to content Search engine contact
newsletter1.jpg

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

PRINT PAGE

FAQ – najczęściej zadawane pytania

organizacje1.png
Czy organizacja realizująca projekt dwuletni, dofinansowany w ramach edycji 2018 FIO, która jest zgodnie z Regulaminem podmiotem nieuprawnionym do udziału w konkursie, może złożyć Ofertę Wspólną z innym podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie?
PODMIOTY UPRAWNIONE

Nie, w takim przypadku Oferta taka będzie traktowana jako złożona przez podmiot, który jest nieuprawniony do udziału w konkursie i zostanie odrzucona w ramach 2 Kryterium formalnego.

Czy podmiot, który otrzymał dotację w poprzednich edycjach Programu FIO może złożyć ofertę w ramach FIO 2019?
PODMIOTY UPRAWNIONE

Tak, każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć ofertę, niezależnie od tego czy otrzymał dotację z Programu FIO 2014-2020 w ubiegłych latach. Jedynym wyjątkiem są organizacje realizujące projekty dwuletnie, dofinansowane w ramach edycji 2018 FIO (z wyłączeniem Operatorów Priorytetu 1) – są one traktowane jako podmioty nieuprawnione do uczestnictwa w konkursie FIO 2019.

Czy uprawnioną do udziału w konkursie jest organizacja, która nie posiada jeszcze wpisu do rejestru, jednakże złożyła już w tym celu dokumenty?
PODMIOTY UPRAWNIONE

Taka organizacja nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie. W momencie złożenia Oferty w Generatorze podmiot musi być już wpisany do właściwego rejestru.

Czy organizacja może złożyć ofertę w ramach FIO 2019, jeżeli nie otrzymała decyzji o akceptacji sprawozdania z realizacji zadania w ramach FIO 2018?
PODMIOTY UPRAWNIONE

Tak, może złożyć ofertę. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, w przypadku otrzymania decyzji o dofinansowaniu, umowa może nie zostać podpisana, jeżeli Oferent nie złoży sprawozdania z realizacji zadania publicznego dofinansowanego w ramach Programu FIO, za lata poprzednie lub jeżeli sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę.

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare